Dotace na kotle ROJEK

Od 1. 9. roku 2024 lze provozovat kotle v emisní třídě 3, 4 nebo 5.  Sankce za nesplnění této zákonem stanovené lhůty na výměnu neekologického zdroje vytápění je dle zákona č.201/2012 Sb. stanovena na 50 000,- Kč.

Neváhejte a vyměňte Váš starý neekologický kotel na tuhá paliva za pomoci Kotlíkových dotací nebo dotací Nová zelená úsporám, které probíhají do roku 2024. 

KOTLÍKOVÉ DOTACE - dotace pro domácnosti s nižšími příjmy, příjem žádostí od léta 2023

Kdo může o dotaci žádat

 • vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky bytového domu nebo trvale obývaného rekreačního objektu)
 • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně
 • žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení

Na co lze dotaci čerpat

 • na výměnu kotle na pevná paliva nesplňující 3.,4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj

Typy podporovaných kotlů na tuhá paliva:

 • kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže
 • kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

Jak podat žádost a jakou výši lze získat

Žádosti bude možné podávat na krajském úřadě, kde lze využít odborné poradenství. Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1.1.2021 ve výši až 95% ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Typ zdroje kotle na tuhá paliva

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva130.000,- Kč
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva130.000,- Kč

Pro výběr nového zdroje tepla můžete využít "Seznam výrobků" splňujících požadavky dotace.

Způsobilé výdaje

Za způsobilé výdaje na úrovni projektu fyzické osoby jsou obecně považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na biomasu včetně nákladů na úpravu spalinových cest
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla
 • stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění
 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním nového zdroje vytápění do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu)
 • náklady na projektovou dokumentaci včetně nákladů souvisejících s administrací žádosti o podporu

Příjem žádostí

Příjem žádostí plánují jednotlivé kraje spustit postupně od léta 2023

Jaké doklady jsou třeba k podání žádosti

 • formulář žádosti o podporu
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva - žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso
 • potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení
 • potvrzení prokazující že žadatel ve stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí
 • písemný souhlas spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě/trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci/bytové jednotce bytového domu, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu/trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci/bytové jednotky bytového domu
 • písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/ bytové jednotky/ trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci/ bytové jednotky bytového domu nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového resp. polovičního podílu na předmětné nemovitosti k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření
 • další přílohy definované příslušným krajem

Po provedení výměny je potřeba předložit

 • fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
 • kopie dokladu o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do provozu
 • kopie protokolu o revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • kopie zprávy o montáži
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle
 • kopie faktur/daňových dokladů
 • případně další doklad, který stanoví příslušný kraj

Pro více informací kontaktujte svůj krajský úřad. 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM - dotace pro domácnosti

Žadatelé, kteří nesplňují podmínku nízkopříjmových domácností, mohou žádat v Nové zelené úsporám. Dotace na výměnu nevyhovujících kotlů může dosáhnout až 50 % způsobilých výdajů. 

Kdo může o dotaci žádat

 • vlastníci stávajících rodinných domů
 • vlastníci řádově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • vlastníci stávajících bytových domů
 • společenství vlastníků bytových jednotek stávajících bytových domů
 • pověření vlastníci bytových jednotek
 • příspěvkové organizace zřízené územními samosprávními celky
 • o výměnu topidla na pevná paliva mohou žádat i vlastníci bytových jednotek samostatně

Na co lze čerpat

 • na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj
 • na výměnu lokálních topidel na pevná paliva sloužících jako hlavní zdroj tepla pro vytápění
 • na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem

Podporované typy zdrojů

 • kotle na biomasu vč. akumulační nádrže / se samočinnou dodávkou paliva
 • lokální zdroje na biomasu
 • tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění
 • tepelná čerpadla vzduch - vzduch
 • tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému
 • napojení na soustavu zásobování teplem
 • kombinovaná výroba elektřiny a tepla - pouze pro bytové domy

Žadatelé mají k dispozici "seznam výrobků a technologií, ze kterého mohou vybírat nový zdroj tepla na vytápění. Seznam není povinný, ale pokud žadatel zvolí jiný zdroj, musí k žádosti předložit dokumenty, např. certifikát nebo technický list, o stanovených parametrech, které prokáží, že splňuje parametry programu.

Jakou výši lze získat

Podpora je poskytována formou dotace na instalace realizované od 1.1.2021 ve výši až 50 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Typ zdroje teplaRodinný dům Bytový dům 
(Kč)(Kč / b.j.)
Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže80 00025 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva80 00025 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet100 000        -

Způsobilé jsou výdaje na: nákup a instalace nového zdroje a souvisejících prvků, úpravy spalinové cesty, měření a regulace, napojení a úpravy otopné soustavy a akumulační nádrže a ohřívače na teplou vodu.

Příjem žádostí

 • příjem žádostí běží od října 2021
 • žádosti podává žadatel nebo jím zmocněná osoba před, v průběhu nebo po realizaci opatření elektronicky prostřednictvím "agendového informačního systému SFŽP ČR". Pro konzultace lze využít krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR.

Jaké doklady jsou třeba k podání žádosti

 • doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla - žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso

Po provedení výměny je potřeba předložit

 • účetní doklady (fakturu a bankovní výpisy)
 • fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
 • doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou
 • protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle

Kam dál

 • potřebné dokumenty a bližší podmínky programu si stáhněte v " Pokynech pro žadatele - Rodinné domy" nebo v "Pokynech pro žadatele - bytové domy
 • návod jak postupovat, najdete na webu programu Nová zelená úsporám

Aktuality

Máte zájem o DOTACI na kotel nebo potřebujete poradit?

Vložte prosím Vaše jméno.
Invalid email address.
Please tell us how big is your company.
Please tell us how big is your company.
Napište prosím svůj dotaz.
Neplatný vstup

Kde nás najdete

Image

ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.
U Kapličky 1055
517 41 Kostelec nad Orlicí
telefon: 494 339 133,
494 339 134, 494 339 144
e-mail: tepelnatechnika@rojek.cz

Virtuální prohlídka

Image
Copyright © ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. 2023

Search